SEMINAR BỘ MÔN DƯỢC LIỆU VÀ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN 2023

SEMINAR

BỘ MÔN DƯỢC LIỆU & HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

(​Medicinal Materials & Natural Products - FACULTY OF FORESTRY (FOF)

Ngày 15/05/2023 bộ môn Dược liệu & Hợp chất thiên nhiên tổ chức 7 Seminar. Các trình bầy (Presenter) đã chia sẻ và cập nhật các công trình, kết quả nghiên cứu khoa học của Giảng viên của bộ môn.

+ 13.30-14.00: Tiềm năng và thách thức phát triển dược liệu tỉnh Thái Nguyên. Trình bày: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà.

+ 14.00-14.30: Nấm dược liệu. Trình bày: TS. Đặng Ngọc Hùng.

+ 14.30-15.00: Tri thức sử dụng cây thuốc của người H'mông tại Thái Nguyên. Trình bày TS. Đỗ Hoàng Chung.

+ 15.00-15.30: Xu hướng và ứng dụng công nghệ AI trong quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp và nhóm loài cây dược liệu. Trình bầy: ThS. Lục Văn Cường.

+ 15.30-16.00: Tầm quan trọng của cây Mắc ca. Trình bày: TS. Phạm Thu Hà.

+ 16.00-16.30: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Chò Nâu. Trình bày: NCS. La Thu Phương.

+ 16.30-17h: Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Phòng kỷ. Trình bày: ThS. Đào Thị Hồng Thuận.