SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA KHOA LÂM NGHIỆP

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA KHOA LÂM NGHIỆP

 

 

1. Sứ mạng

Đào tạo trình độ đại học, sau đại học, NCKH và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Lâm nghiệp sẽ là một trung tâm đào tạo hàng đầu có uy tín trong nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Đồng thời chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập khu vực và quốc tế.

3. Mục tiêu

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Lâm nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn sâu và năng lực thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, để phục vụ cộng đồng và  phát triển kinh tế xã hội và môi trường.