Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020

Thực hiện Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày15/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2020.

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có bằng tốt nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên ngành hoặc ngành cần tuyển;

– Có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự tuyển và phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các chỉ tiêu tuyển dụng người dân tộc thiểu số: Người dự tuyển công chức phải là người dân tộc thiểu số và đáp ứng đủ các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng công chức nêu trên.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu, trong đó: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 36 chỉ tiêu; các huyện, thành phố: 37 chỉ tiêu.Về chỉ tiêu, trình độ, ngành, chuyên ngành cần tuyển dụng, vị trí tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2020, theo biểu chi tiết được ban hành kèm theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://sonoivu.sonla.gov.vn và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ và trụ sở làm việc của các sở, UBND các huyện, thành phố.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo thông báo này) vào vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại mục 2 (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách thi tuyển).Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

3.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển từ ngày 15/9/2020 đến 17h30 ngày 14/10/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La, địa chỉ: Số 01, Đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Số điện thoại liên hệ: 02123.755.755.

– Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu dự tuyển hoặc nộp theo đường bưu chính. Thời gian tính theo ngày Phiếu dự tuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La.

– Người đăng ký dự tuyển gửi 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc người nhận kèm Phiếu dự tuyển.

4. Hình thức tuyển dụng.

4.1. Hình thức tuyển dụng:Thi tuyển.

– Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

4.2. Vòng 1:Thi trắc nghiệm trên giấy gồm 3 phần:

– Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi tiếng Anh. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1. Thời gian thi 30 phút.

– Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.Thời gian thi 30 phút.

a) Miễn thi ngoại ngữtin học

– Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

+ Người dự tuyển là người thuộc 11 dân tộc thiểu số chủ yếu ở tỉnh Sơn La hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

-Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

b) Kết quả thi vòng 1: nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

4.3. Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Thời gian thi 180 phút.

5. Thời gian và địa điểm thi tuyển công chức:Hội đồng tuyển dụng thông báo sau đến từng thí sinh dự tuyển.

6. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua phòng Công chức, viên chức, số điện thoại 02123.852.020 hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La, số điện thoại 02123.755.755 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố để các cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được biết, đăng ký thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2020./.

Danh mục chi tiết tại đây:

https://sonoivu.sonla.gov.vn/SiteFolders/snv/2020/File%20dinh%20kem/15092020170011pm-2032-000.00.00.h52%20(1).pdf

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La