LÝ LỊCH KHOA HỌC (SCIENCE CURRICULUM VITAE)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(SCIENCE CURRICULUM VITAE)

I. BỘ MÔN LÂM SINH  (SILVICULTURE)

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

 

II. BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG (FOREST RESOURCES MANAGEMENT)

 

 

 

 

 

 

 

III. BỘ MÔN DƯỢC LIỆU VÀ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN (MEDICINAL MATERIALS AND NATURAL PRODUCTS)