Nghị quyết của Chính phủ Về xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Ngày 10/8/2020 Thủ Tướng chính phủ đã ký Nghị Quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ: Về xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Xem nghị quyết tại đây: images/117_NQ-CP.pdf