Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030

Ngày 10/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030 tại Quyết định số 327/QĐ-TTg.

Theo đó, quan điểm của Đề án là phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả, theo chuỗi giá trị từ trồng rừng, khai thác rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm nguyên liệu gỗ hợp pháp trong chế biến, thương mại gỗ và sản phẩm gỗ; phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sản xuất các sản phẩm chế biến sâu, có giá trị tăng cao; nhà nước có cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, ngành công nghiệp chế biến gỗ trở thành một ngành kinh tế quan trọng; xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm gỗ Việt Nam có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế; phấn đầu để Việt Nam nằm trong nhóm các nước hàng đầu thế giới về sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Cụ thể, vào năm phấn đấu giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ vào năm 2025 và 25 tỷ vào năm 2030. Giá trị gỗ, sản phẩm gỗ tiêu thụ nội địa đạt 5 tỷ USD vào năm 2025 và 6 tỷ vào năm 2030. Trên 80% cơ sở chế biến, bảo quản gỗ đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tiên tiến. 100% gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước được sử dụng từ nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp.

Về nhiệm vụ, Đề án trú trọng phát triển hạ tầng, mở rộng quy mô sản xuất, trong đó định hướng hình thành 5 khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp chế biến gỗ và doanh nghiệp sản xuất vật liệu phụ trợ; xây dựng 01 Trung tâm triển lãm đồ gỗ quốc gia tầm cỡ quốc tế; phát triển mở rộng các khu, cụm công nghiệp chế biến gỗ tại các địa phương có tiềm năng, lợi thế; đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics. Phát triển các nhóm sản phẩm gỗ có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng, nhu cầu sử dụng cao, ổn định trên thị trường. Phát triển thị trường xuất khẩu và nội địa. Tháo gỡ các rào cản thương mại, kỹ thuật và phòng chống gian lận thương mại trong xuất nhập khẩu. 

Các giải pháp được đưa ra gồm hoàn thiện cơ chế chính sách, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và phát triển nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp. 

Đồng thời Đề án cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Đề án.

Nguồn: https://www.mard.gov.vn/Pages/thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-hieu-qua--.aspx