CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHOA LÂM NGHIỆP

1. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

1.1. Chuẩn đầu ra

- Năm 2016

images/01_Quyt_nh_ban_hnh_Chun_u_ra_2016.pdf

- Năm 2018

images/02_Quyt_nh_ban_hnh_Chun_u_ra_2018.pdf

- Năm 2020

images/04_Quyt_nh_ban_hnh_Chun_u_ra_2020.pdf

1.2. Mô tả CTĐT và tóm tắt học phần

- Năm 2016

images/01_Bn_m_t_CTT_v_tm_tt_HP_2016.pdf

- Năm 2018

images/02_Bn_m_t_CTT_v_tm_tt_HP_2018.pdf

- Năm 2020

images/03_Ban_mo_ta_CTT_va_tom_tat_HP_2020.pdf

1.3. Khung chương trình đào tạo

- Năm 2016

images/05_Quyt_nh_ban_hnh_CTT_2016.pdf

- Năm 2018

images/06_Quyt_nh_ban_hnh_CTT_2018.pdf

- Năm 2020

images/07_Quyt_nh_ban_hnh_CTT_2020.pdf

2. NGÀNH LÂM NGHIỆP/LÂM SINH
2.1. Chuẩn đầu ra

- Năm 2016

images/91_CHUN_U_RA_Nganh_Lam_nghip_2016.pdf

- Năm 2018

images/91_CHUN_U_RA_Nganh_Lam_sinh_11062018_1.pdf

- Năm 2020

images/97_CHUN_U_RA_Nganh_Lam_sinh_2020.pdf

2.2. Mô tả học phần

- Năm 2016

images/Mo_ta_tom_tat_hoc_phan_chuong_trinh_LN.pdf

- Năm 2018

- Năm 2020

2.3 Khung chương trình đào tạo

- Năm 2016

images/Khung_CTDT_cap_nhat_2015_LN.pdf

- Năm 2018

images/21_Chng_trnh_o_to_-LN_2018.pdf

- Năm 2020

images/21_Chng_trnh_o_to_-LS_2020.pdf

2.4. Mô tả tóm tắt chương trình đào tạo

images/81_Mo_ta_CTDT_nganh_LAM_SINH_112020.pdf

3. NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN

3.1. Chuẩn đầu ra

images/94_CHUN_U_RA_Nganh_CBLS_20201.pdf

3.2. Mô tả học phần
images/Mo_ta_hoc_phan_nganh_Che_bien_lam_san.pdf
3.3. Khung chương trình đào tạo

images/Khung_CTDT_nganh_CN_CBLS.pdf

4. NGÀNH NÔNG LÂM KẾT HỢP

4.1. Chuẩn đầu ra

- Năm 2016

images/92_CHUN_U_RA_Ngnh_NLKH_2016.pdf

- Năm 2018

images/92_CHUN_U_RA_Ngnh_NLKH_2018_1.pdf

- Năm 2020

images/96_CHUN_U_RA_Ngnh_NLKH_2020.pdf

4.2. Mô tả tóm tắt học phần

- Năm 2016

images/Mo_ta_tom_tat_hoc_phan_chuong_trinh_NLKH.pdf

- Năm 2018

- Năm 2020

4.3. Khung chương trình đào tạo

- Năm 2016

images/Khung_CTDT_cap_nhat_2015_NLKH.pdf

- Năm 2018

images/21_Chng_trnh_o_to_-_NLKH_2018.pdf

- Năm 2020

images/21_Chng_trnh_o_to_-_NLKH_2020.pdf

4.4. Mô tả tóm tắt chương trình đào tạo

images/83_Mo_ta_CTDT_nganh_NLKH_112020.pdf