Các bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế 2015-2021

Các bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế 2015-2021

1. Lĩnh vực Lâm sinh

images/3_Danh_muc_bai_bao_quoc_te_linh_vuc_Lam_sinh.pdf

2. Lĩnh vực Quản lý tài nguyên rừng

images/4_Danh_muc_bai_bao_quoc_te_linh_vuc_QLTNR.pdf

3. Lĩnh vực Dược liệu

images/2_Danh_muc_bai_bao_quoc_te_linh_vuc_Duoc_lieu.pdf

4. Lĩnh vực chế biến lâm sản

images/1_Danh_muc_bai_bao_quoc_te_linh_vuc_CBLS.pdf