CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC TỪ 2015-2021

CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC TỪ 2015-2021

1. Chuyên ngành Lâm sinh

images/7_Danh_muc_bai_bao_trong_nc_linh_vuc_Lam_sinh.pdf

2. Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng

images/8_Danh_muc_bai_bao_TRONG_NUOC_linh_vuc_QLTNR_-_Copy.pdf

3. Chuyên ngành Dược liệu

images/6_Danh_muc_bai_bao_TRONG_NUOC_linh_vuc_Duoc_lieu_-_Copy.pdf

4. Chuyên ngành Chế biến lâm sản

images/5_Danh_muc_bai_bao_Trong_nuoc_linh_vuc_CBLS_.pdf