CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (2)

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

1. Mô tả chương trình đào tạo

images/MO_TA_TOM_TAT_CTDT_THAC_SI_QLTNR.pdf

2. Đề cương chi tiết học phần

images/DE_CUONG_CHI_TIET_HOC_PHAN_THAC_SY_QLTNR.pdf

3. Chuẩn đầu ra

images/CHUN_U_RA_Nganh_CBLS.pdf

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH LÂM SINH

1. Mô tả chương trình đào tạo

 

2. Đề cương chi tiết học phần

 

3. Chuẩn đầu ra