Thông báo V/v tiếp sinh và tổ chức đào tạo cho sinh viên hệ Đại học chính quy khoá 53 nhập học đợt 2