BỘ MÔN LÂM SINH NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP VÀ RÈN NGHỀ NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch viết giáo trình nội bộ của nhà trường. Năm 2020 bộ môn Lâm sinh - Khoa Lâm nghiệp đã thực hiện giao nhiệm vụ cho các giảng viên viết giáo trình nội bộ cho các học phần Thực tập nghề nghiệp, Rèn nghề của ngày Lâm sinh. Sau 1 năm triển khai thực hiện, ngày 24/12/2020 dưới sự trủ trì của trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Tiến, Bộ môn lâm sinh - khoa Lâm nghiệp - Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tiến hành nghiệm thu giáo trình nội bộ với 9 học phần như sau: 

CÁC HỌC PHẦN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP VÀ RÈN NGHỀ NỘI BỘ KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2020
           
STT Tên học phần Chủ biên TC    
1 TTNN1 - Thăm quan mô hình dịch vụ du lịch kết hợp bảo tồn Phạm Thị Thu Hà 1    
2 TTNN2 - Thăm quan mô hình trồng rừng thâm canh Nguyễn Công Hoan 1    
3 TTNN3 - Quy hoạch phát triển Lâm nghiệp Đặng Thị Thu Hà 3    
4 RN1 - Đo đạc và thiết lập bản đồ Lâm nghiệp Nguyễn Đăng Cường 3    
5 RN2 - Lập hồ sơ thiết kế khai thác rừng Nguyễn Việt Hưng 2    
6 TTNN2 - Lập kế hoạch quản lý rừng bền vững Nguyễn Thanh Tiến 2    
7 RN1 - Ứng dụng QGIS trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng Lục Văn Cường 3    
8 RN2 - Thiết kế trồng rừng Nguyễn Công Hoan 2    
9 RN2 - Ứng dụng CNSH trong sản xuất giống cây LN Đào Thị Hồng Thuận 2    

Kết quả nghiệm thu đánh giá các học phần đều đạt yêu cầu đưa vào giảng dạy và học tập sau khi đã sửa chữa những góp ý của phản biện và các thành viên trong bộ môn.

Người đăng: Nguyễn Việt Hưng