BỘ MÔN LÂM SINH - KHOA LÂM NGHIỆP TỔ CHỨC SEMINAR THÁNG 12 NĂM 2022

Ngày 20/12/2022 bộ môn Lâm sinh tổ chức thành công 4 Seminar. Các Seminar đã chia sẻ và cập nhật các kết quả nghiên cứu của các Giảng viên của bộ môn.

1. DNA barcode of matK combined with ITS effectively distinguishes the medicinal plant Stephania brachyandra Diels collected in Laocai, Vietnam - Người trình bày: TS. Dương Văn Thảo

2. Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 - Người trình bày: TS. Nguyễn Công Hoan

3. Ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí trên thân cây đến một số tính chất vật lý của cây Luồng - Người trình bày: ThS. Nguyễn Việt Hưng trình bay

4. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Nghiến - Người trình bày: TS. Đặng Thị Thu Hà

 Người đăng: Nguyễn Việt Hưng