BỘ MÔN LÂM SINH - KHOA LÂM NGHIỆP TỔ CHỨC SEMINAR

Ngày 17/5/2022 Bộ môn Lâm sinh - Khoa Lâm nghiệp tổ chức buổi Seminar về lĩnh vực chuyên môn với 2 chuyên đề

1. Phương pháp xác định thể tích thân cây gỗ từ đường kính gốc - TS. Nguyễn Thanh Tiến - trình bày

2. Nghiên cứu đặc điểm tái sinh cây Trúc đen tại Hà Giang và Lào Cai - TS. Trần Công Quân - trình bày

Chất lượng Seminar được thành viên trong bộ môn đánh giá cao và có ý nghĩa khoa học và thực tiễn