LỊCH TRỰC BỘ MÔN LÂM SINH TUẦN 44

LỊCH TRỰC TUẦN TẠI VĂN PHÒNG BỘ MÔN

(Tuần thứ 44)

Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ngày

01/11

02/11

03/11

04/11

05/11

Sáng

Quân + Chính

Quân + Hoan

Thuận + P Hà

Phương + L.Cường

V. Hưng + Đ Hà

Chiều

Quân + Chính

Chính + Hoan

Thuận + P Hà

Phương + L.Cường

V. Hưng + Đ Hà