LỊCH TRỰC BỘ MÔN LÂM SINH TUẦN 41

KHOA LÂM NGHIỆP

BỘ MÔN LÂM SINH

 

LỊCH TRỰC TUẦN TẠI VĂN PHÒNG BỘ MÔN

(Tuần thứ 41, từ 10-16/10/2021)

Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ngày

04/10

5/10

6/10

7/10

8/10

Sáng

Quân + Chính

Quân + Hoan

Thuận + P Hà

Phương + L.Cường

V. Hưng + Đ Hà

Chiều

Quân + Chính

Chính + Hoan

Thuận + P Hà

Phương + L.Cường

V. Hưng + Đ Hà