GIỚI THIỆU TUYỂN SINH NĂM 2022 CÁC NGÀNH CỦA KHOA LÂM NGHIỆP

GIỚI THIỆU NGÀNH LÂM SINH NĂM 2022

Tên ngành

Lâm sinh (Silviculture)

Mã ngành:

7620205

Mô tả ngành học

Sinh viên học về: Công nghệ trong chọn tạo ra giống cây trồng lâm nghiệp có chất lượng; Kỹ thuật tạo rừng/ trồng rừng; Kỹ thuật chăm sóc rừng; Kỹ thuật Vườn ươm; Quản lý lâm nghiệp và phát triển bền vững; Trồng và chăm sóc cây xanh, cây bóng mát; Triển khai các dự án về Lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng.

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành đào tạp Lâm sinh gồm 154 tín chỉ

Thời gian đào tạo 4 – 4,5 năm

Tổ hợp xét

A09: Toán - Địa Lý – GDCD

A15: Toán - KHTN – GDCD

B02: Toán - Sinh - Địa Lý

C14: Ngữ Văn - Toán - GDCD

Kiến thức và kỹ năng đạt được

 • Kiến thức: Có kiến thức tổng hợp chuyên ngành trong lĩnh vực lâm sinh; Áp dụng cong nghệ, khoa học tiến bộ trong lâm nghiệp; Khả năng đề xuất giải pháp tối ưu trong phát triển rừng. Chọn tạo giống cây rừng, kỹ thuật chăm sóc rừng.
 • Kỹ năng: Phân loại được thực vật, động vật rừng; Sử dụng công nghệ thông tin trong lâm nghiệp; Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây rừng.
 • Thái độ: Có tình yêu thiên nhiên, sẵn sàng làm việc trong điều kiện khó khăn, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Cơ hội việc làm

Sinh viên học ngành Lâm sinh/Nông lâm kết hợp sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở các vị trí sau:

- Các cơ quan Nhà nước quản lý về lĩnh vực LÂM NGHIỆP (Bộ Nông nghiệp &PTNT, SỞ NN&PTNT, Các Hạt kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp, Các VQG, các Khu bảo tồn, Ban quản lý rừng, VP UBND các tỉnh, huyện và làm trực tiếp ở các xã, Phường…)

- Các Công ty, doanh nghiệp (Công ty lâm nghiệp, Công ty TNHH một thành viên tư vấn và dịch vụ, Công ty chế biến Lâm sản, Công ty TNHH giống cây trồng, Công ty quản lý cây xanh đô thị và công viên….).

- Các dự án về phát triển LÂM NGHIỆP (Trồng rừng, phục hồi rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng…); Các chương trình dự án về quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, Các chương trình dự án về giáo dục môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu (UN-Redd, UNDP, CIFOR, FAO, JICA, FORMIS…).

- Các trung tâm đào tạo (Trường ĐH, CĐ, TC), các Viện nghiên cứu về LÂM NGHIỆP, Các Trung tâm giống, các Trung tâm dạy nghề...

Liên hệ

 

Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733 DĐ; 0208.3851.427 CQ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NĂM 2022

Tên ngành

Quản lý tài nguyên rừng/ Kiểm lâm

(Forest Resouce Managenment)

Mã ngành:

7620211

Mô tả ngành học

Sinh viên học về: Chính sách pháp luật về lâm nghiệp; Công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên rừng; Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại rừng; Nhận biết và các giải pháp bảo tồn các loài động thực vật rừng; Kỹ thuật phòng chống cháy rừng; Võ thuật và kỹ thuật sử dụng vũ khí quân dụng trong QLTNR.

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành đào tạp QLTNR gồm 154 tín chỉ

Thời gian đào tạo 4 – 4,5 năm

Tổ hợp xét

A09: Toán - Địa Lý – GDCD

A15: Toán - KHTN – GDCD

B02: Toán - Sinh - Địa Lý

C20: Ngữ Văn - Địa Lý - GDCD

Kiến thức và kỹ năng đạt được

 • Kiến thức: Có kiến thức tổng hợp chuyên ngành trong lĩnh vực QLTNR; Áp dụng công nghệ, khoa học tiến bộ trong QLTNR; Khả năng đề xuất giải pháp tối ưu trong QLTNR. Xây dựng các phương án quản lý rừng bền vững. Kiến thức về pháp luật trong QLTNR.
 • Kỹ năng: Phân loại được thực vật, động vật rừng; Sử dụng công nghệ thông tin trong QLTNR; Ứng dụng công nghệ cao trong điều tra theo dõi diễn biến rừng. Kỹ năng xử lý pháp luật về lâm nghiệp.
 • Thái độ: Có tình yêu thiên nhiên, sẵn sàng làm việc trong điều kiện khó khăn, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Cơ hội việc làm

Sinh viên học ngành Quản lý tài nguyên rừng sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở các vị trí sau:

- Các cơ quan Nhà nước quản lý về lĩnh vực QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG (Tổng cục lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, Hạt kiểm lâm cac huyện, các trạm kiểm lâm, UBND các xã, Các VQG, các Khu bảo tồn, Ban quản lý rừng...

- Các Công ty, doanh nghiệp (Công ty lâm nghiệp, Công ty TNHH một thành viên tư vấn và dịch vụ, Công ty chế biến Lâm sản, Công ty TNHH giống cây trồng, Công ty quản lý cây xanh đô thị và công viên….).

- Các chương trình dự án về QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG như trồng rừng, phục hồi rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng… Các chương trình dự án về quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, Các chương trình dự án về giáo dục môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu (UN-Redd, UNDP, CIFOR, FAO, JICA, FORMIS…).

- Các cơ sở đào tạo (Trường ĐH, CĐ, TC), các Viện nghiên cứu về QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG, Các Trung tâm giống, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục môi trường...

Liên hệ

 

Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733 DĐ; 0208.3851.427 CQ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN NĂM 2022

Tên ngành

Công nghệ chế biến lâm sản

(Forest product Technology)

Mã ngành:

7549001

Mô tả ngành học

Sinh viên học về: Những nguyên lý cơ bản trong chế biến lâm sản; Công nghệ trong lĩnh vực chế biến lâm sản; Thiết kế nội thất đồ gỗ; Nhận biết các loại gỗ ; Kỹ thuật bảo quản gỗ; Kết nối và tạo lập doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu gỗ.

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành đào tạp CNCBLS gồm 150 tín chỉ

Thời gian đào tạo 4 – 4,5 năm

Tổ hợp xét

A00: Toán - Lý – Hoá

A17: Toán - KHTN – Lý

A01: Toán - Lý - Tiếng Anh

A10: Toán - Lý - GDCD

Kiến thức và kỹ năng đạt được

 • Kiến thức: Có kiến thức tổng hợp chuyên ngành trong lĩnh vực chế biến lâm sản; Áp dụng công nghệ, khoa học tiến bộ trong chế biến lâm sản; Nguyên lý sử dụng các máy móc hiện đại trong chế biến lâm sản. Kiến thức về nguyên lý thiết kế nội thất đồ gỗ.
 • Kỹ năng: Phân loại được các loại gỗ; Sử dụng được các máy móc trong chế biến lâm sản. Thiết kế được các mô hình nội thất bằng gỗ. Kỹ năng bảo quản đồ gỗ.
 • Thái độ: Có tính kỷ luật cao, sẵn sàng làm việc trong điều kiện khó khăn, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng/doanh nghiệp

Cơ hội việc làm

Sinh viên học ngành Công nghệ chế biến lâm sản sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở các vị trí sau:

- Các Công ty, doanh nghiệp (Công ty chế biến Lâm sản, Công ty lâm nghiệp, Công ty TNHH một thành viên tư vấn và dịch vụ, Công ty Thiết kế nội thất, Công ty giấy….).

- Tự tạo doanh nghiệp khởi nghiệp về chế biến lâm sản và lâm sản ngoài gỗ. Các Doanh nghiệp kinh doanh nội thất đồ gỗ.

- Các cơ quan Nhà nước quản lý về lĩnh vực LÂM NGHIỆP (Tổng cục Lâm nghiệp, Các Hạt kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp, Các VQG, các Khu bảo tồn, Ban quản lý rừng, VP UBND các tỉnh, huyện và làm trực tiếp ở các xã, Phường…)

- Các dự án về phát triển CHẾ BIẾN LÂM SẢN (Khai thác và chế biến lấm ản, Các dự án về bảo quản gỗ); Các chương trình dự án về quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, Các chương trình dự án về giáo dục môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu (UN-Redd, UNDP, CIFOR, FAO, JICA, FORMIS…).

- Các trung tâm đào tạo (Trường ĐH, CĐ, TC), các Viện nghiên cứu về CHẾ BIẾN LÂM SẢN, Các Trung tâm giống, các Trung tâm dạy nghề...

Liên hệ

 

Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733 DĐ; 0208.3851.427 CQ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIỚI THIỆU NGÀNH DƯỢC LIỆU VÀ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN  NĂM 2022

Tên ngành

Dược liệu và hợp chất thiên nhiên

(Medicinal materials and Natural Products)

Mã ngành:

7549002

Mô tả ngành học

Sinh viên học về: Kỹ thuật trồng và chăm sóc dược liệu làm thuốc theo phương pháp hữu cơ; Công nghệ trong lĩnh vực chế biến dược liệu làm nguyên liệu thuốc; Công nghệ triết xuất tinh dầu từ thực vật/động vật; Tạo các sản phẩm từ thiên nhiên phục vụ đời sống; Nguyên lý bào chế dược liệu làm thuốc; Kinh doanh dược liệu và hợp chất thiên nhiên. Đây là ngành học mới và duy nhất ở Việt Nam.

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành đào tạp CNCBLS gồm 150 tín chỉ

Thời gian đào tạo 4 – 4,5 năm

Tổ hợp xét

A00: Toán - Lý – Hoá

B00: Toán - Hoá – Sinh

B08: Toán - Sinh - Tiếng Anh

D07: Toán - Hóa - Tiếng Anh

Kiến thức và kỹ năng đạt được

 • Kiến thức: Có kiến thức tổng hợp chuyên ngành trong lĩnh vực Dược liệu và HCTN; Phân tích các chỉ tiêu sản phẩm dược liệu và HCTN; Nguyên tắc trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế Dược liệu và HCTN. Kiến thức về thương mại sản phẩm.
 • Kỹ năng: Vận hành được hệ thống máy móc, dây truyền trong sơ chế Dược liệu và HCTN; Xây dựng được kế hoạch sản xuất dược liệu và HCTN; Kỹ năng làm việc cá nhân và nhóm.
 • Thái độ: Có năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Có tính chủ động, tích cực, cầu tiến, sáng tạo trong công việc và tính chuyên nghiệp cao

Cơ hội việc làm

Sinh viên học ngành Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở các vị trí sau:

- Các Công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất Dược liệu và hợp chất thiên nhiên. Các doanh nghiệp xuất khẩu liên quan đến dượcliệu và hợp chất thiên nhiên.

- Tự tạo doanh nghiệp khởi nghiệp về sản xuất, chế biến dược liệu và hợp chất thiên nhiên theo chuỗi giá trị.

- Các cơ quan Nhà nước làm tại các Công ty dược chuyên sản xuất thuốc phục vụ cho ngành y, các Hội đông y của nhà nước.

- Các dự án về phát triển và bảo tồn cây dược liệu

- Các trung tâm đào tạo (Trường ĐH, CĐ, TC), các Viện nghiên cứu về Dược liệu và HCTN, Viện hoá dược, Các Trung tâm giống, các Trung tâm dạy nghề...

- Sinh viên có thể học liên thông tại Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên lấy Bằng dược sĩ chuyên bán thuốc và quản lý cung cấp thuốc chữa bệnh.

Liên hệ

 

Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733 DĐ; 0208.3851.427 CQ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.