Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Mô tả tóm tắt học phần ngành Lâm nghiệp K48

Mô tả tóm tắt học phần ngành Lâm nghiệp K48 images/Mo_ta_tom_tat_hoc_phan_chuong_trinh_LN.pdf

KHUNG CTĐT ÁP DỤNG KHOÁ 48

1. NGÀNH LÂM NGHIỆP images/Khung_CTDT_cap_nhat_2015_LN.pdf 2. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG images/05_Quyt_nh_ban_hnh_CTT_2016.pdf 3.

Chuẩn đầu ra các ngành thuộc khoa Lâm nghiệp (2016)

- Chuẩn đầu ra ngành QLTNR (2016) Xem và tải file tại đây: images/01_Quyt_nh_ban_hnh_Chun_u_ra_2016.pdf - Chuẩn đầu ra ngành Lâm

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR