Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế biến lâm sản images/Mo_ta_tom_tat_chuong_trinh_dao_tao_nganh_Cong_nghe_che_bien_lam_san_2020.pdf

Mô tả chi tiết học phần theo khung CTĐT ngành Chế biến lâm sản

Bản Mô tả chi tiết học phần theo khung CTĐT ngành Chế biến lâm sản:  images/Mo_ta_hoc_phan_nganh_Che_bien_lam_san.pdf

MÔ TẢ CTĐT VÀ TÓM TẮT HỌC PHẦN NGÀNH QLTNR 2018

MÔ TẢ CTĐT VÀ TÓM TẮT HỌC PHẦN NGÀNH QLTNR 2018 images/02_Bn_m_t_CTT_v_tm_tt_HP_2018.pdf

Chuẩn đầu ra các ngành thuộc khoa Lâm nghiệp (2018)

- Chuẩn đầu ra ngành QLTNR (2018) Xem và tải file tại đây: images/02_Quyt_nh_ban_hnh_Chun_u_ra_2018.pdf - Chuẩn đầu ra ngành Lâm

MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN NGÀNH NLKH K48

MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN NGÀNH NLKH K48 images/Mo_ta_tom_tat_hoc_phan_chuong_trinh_NLKH.pdf

MÔ TẢ CTĐT VÀ TÓM TẮT HỌC PHẦN NGÀNH QLTNR 2016

MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN NGÀNH QLTNR K48 images/01_Bn_m_t_CTT_v_tm_tt_HP_2016.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR