Kết luận của Hiệu trưởng về việc xét học vụ kỳ 2 năm học 2020-2021