CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

1. Mô tả chương trình đào tạo

images/MO_TA_TOM_TAT_CTDT_THAC_SI_QLTNR.pdf

2. Mô tả tóm tắt học phần

images/1_MO_TA_TOM_TAT_HOC_PHAN_THAC_SY_QLTNR.pdf

3. Chuẩn đầu ra

images/CHUN_U_RA_Nganh_CBLS.pdf

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH LÂM SINH

2. Mô tả tóm tắt học phần

images/1_Mo_ta_tom_tat_hoc_phan_thac_sy_lam_sinh.pdf