KHOA LÂM NGHIỆP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG THEO CHUẨN AUN-QA

Chất lượng đào tạo là một khái niệm đa chiều theo quan điểm của rất nhiều đối tượng có liên quan. AUN coi trọng tầm quan trọng của chất lượng giáo dục đại học, cùng với nhu cầu phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng với mục đích tăng cường các chuẩn mực học thuật và mở rộng giáo dục, nghiên cứu, các dịch vụ trong các trường đại học thành viên AUN cũng như các trường bên ngoài.

Chuẩn AUN đã được công nhận và trở thành sự lựa chọn hàng đầu bởi các trường đại học trong khu vực ĐNA. Không nằm ngoài xu hướng đó, phần lớn các trường ĐH, CĐ Việt Nam hiện nay cũng lấy chuẩn AUN là cơ sở để khẳng định chất lượng của mình.

Việc lựa chọn kiểm định theo chuẩn AUN-QA nhằm giúp các trường biết chương trình đào tạo đã đạt đến cấp độ nào trên thang đánh giá của khu vực. Tiếp nữa, để phát hiện chương trình còn tồn tại, những gì cần khắc phục nhằm đảm bảo chương trình đạt chất lượng ngang tầm các chương trình cùng lĩnh vực trong khu vực ASEAN.

Để phát hiện chương trình còn tồn tại, những gì cần khắc phục nhằm đảm bảo chương trình đạt chất lượng ngang tầm các chương trình cùng lĩnh vực trong khu vực ASEAN. Ngày 19/10/2021 khoa Lâm nghiệp đã triển khai kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên rừng. Kế hoạch đánh giá dự kiến vào tháng 4/2022.