lỊCH TRỰC TUẦN BỘ MÔN QLBVR TUẦN 35

 

LỊCH TRỰC TUẦN 35

BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

 
           

Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ngày

30/8/2021

31/8/2021

1/9/2021

2/9/2021

3/9/2021

Sáng

Thoa, Phúc

Hoàn, Mạn

Hoàn, Sơn

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Chiều

Hùng, Tuyên

Hoàn, Thoa

Chung, Huy