NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI BÁT XÁT - LÀO CAI

Chiều ngày 15/7/2020, Khoa Lâm nghiệp và Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng đã tổ chức buổi Seminar chuyên đề “Nghiên cứu tri thức bản địa sử dụng cây thuốc của các cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai” do TS. Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày.

Các nội dung của bài Seminar bao gồm: Đánh giá đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc được sử dụng trong một số cộng đồng dân tộc tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Xác định những cây thuốc thuộc diện cần bảo tồn ở Việt Nam có tại khu vực nghiên cứu; Đánh giá vốn tri thức bản địa trong việc sử dụng cây thuốc của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực nghiên cứu; Kiểm chứng bằng đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số loài cây thuốc có giá trị cao được các cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực nghiên cứu sử dụng.

Kết quả đạt được của chuyên đề seminar sẽ là cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất công tác bảo tồn, phát triển nguồn gen cây thuốcquý - hiếmvà bảo tồn giữ gìn những kinh nghiệm quý trong sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại huyện huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai.

Một số hình ảnh tại buổi Seminar: